WIJ WERKEN AAN DIT KINDERRECHT

‘Het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind’

(VN Kinderrechtenverdrag 1989, Artikel 29)

Het is van groot belang dat kinderen een doorlopende ontwikkeling doormaken. Vaak is dit voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong niet vanzelfsprekend. Hun ontwikkeling verloopt op andere wijze en in grotere sprongen dan bij veel andere kinderen. Dit wordt in de praktijk vaak nog niet herkend waardoor veel kinderen geremd worden in hun ontwikkeling met alle negatieve gevolgen van dien.

Wij pleiten dan ook voor erkenning van dit kinderrecht. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de praktijk herkend gaan worden. Dit doen wij door kennisoverdracht en ondersteuning van opvoeders en professionals. Pas als we gezamenlijk de noodzaak van een doorlopende ontwikkeling van álle kinderen inzien, kunnen we hen allen helpen tot bloei te komen.

We helpen scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties in de jeugdgezondheidszorg. Op een toegankelijke en open manier zorgen wij voor betrokkenheid. Jij bent betrokken bij deze kinderen en wij zijn betrokken bij jou. We helpen je stappen te zetten om te komen tot voldoende kennis en kunde. Daarbij pleiten we voor een open houding, naar jezelf en je eigen handelwijze, maar ook ten aanzien van de ontwikkeling van het kind.

Aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs neemt gelukkig toe. Over de groep jonge kinderen is echter vaak nog maar weinig kennis aanwezig. Dit zien wij graag anders omdat we de kiem van een probleem, waarvan de gevolgen geregeld pas op oudere leeftijd zichtbaar worden, dan nog goed kunnen smoren. Al vanaf jonge leeftijd hebben deze kinderen iets anders van ons nodig. Het is dus van groot belang dat binnen kinderopvang en onderwijs aan jonge kinderen, kennis over ontwikkelingsvoorsprong beschikbaar is.

Daarnaast is in de gezondheidszorg, waaronder de preventieve zorg, psychologische hulpverlening en jeugdzorg, nog weinig bekend over de invloed van hoogbegaafdheid op de ontwikkeling van het kind. Men ziet nog lang niet altijd het verband tussen hoogbegaafdheid en gedrags- en welzijnsproblemen. Wij werken dagelijks met én voor professionals aan de nodige training en ondersteuning hierin.

Marieke, Mirjam, Fanny en Baukje

 

Marieke

Met veel plezier werkte ik als verpleegkundige op verschillende terreinen in de gezondheidszorg. Daar merkte ik voor het eerst  wel eens iets van hoogbegaafdheid, zonder te weten wat dat precies was of inhield. Tijdens mijn opleiding tot talentbegeleider bij Novilo werd ik mij hiervan bewust. Het bleek dat zowel in de psychiatrie, in het ziekenhuis, bij ouderen en bij kinderen die ik op jonge leeftijd op het consultatiebureau zag; hoogbegaafdheid van invloed kon zijn op het gedrag en de behoefte van mensen. Al was mij voorheen duidelijk geweest dat zij iets anders nodig hadden in hun begeleiding, nu wist ik wat dat was. Bijvoorbeeld meer grip op hun eigen zorg, goede uitleg, erkenning van hun eigenheid, ruimte voor hun intensiteit en kritische vragen. Als daar geen aandacht en erkenning voor is dan wordt hen tekort gedaan. Vaak ontstaan hier dan ook problemen door. Zowel in de zorg, in de kinderopvang, als op scholen speelt dit dan ook een rol. Als de kennis hierover op de juiste plekken terecht komt, dan zal dit de kinderen die nu nog vaak moeten worstelen, ten goede komen! Daar zet ik mij graag voor in.  “If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain.” Emily Dickinson

 

Mirjam

Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong herkennen en erkennen, dat vind ik belangrijk. De quote van Frederick Douglas ‘sterke kinderen ontwikkelen is gemakkelijker dan beschadigde volwassenen repareren’ is voor mij een inspiratiebron.

Ik combineer mijn werkervaring in kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie met mijn Novilo opleiding en kennis over hoogbegaafdheid om de volwassenen in de omgeving van jonge kinderen te helpen ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en hiermee aan de slag te kunnen. De omgeving waar kinderen zich in bewegen heeft een grote invloed op hun welbevinden. En die omgeving zijn wij! Wij, volwassenen, kunnen voor het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong een groot verschil maken. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

 

Fanny

“Het grootste gevaar voor de meesten van ons, is niet dat we te hoog mikken en missen, maar dat we te laag mikken en slagen.” (Michelangelo)

Het raakt me als ik hierover nadenk. Veel potentie gaat verloren, zeker bij hoogbegaafde kinderen. Mijn passie voor begaafde kinderen wordt steeds weer aangewakkerd als ik word geraakt. Op mijn beurt probeer ik in trainingen professionals te raken. Ik probeer hen te laten zien wat ik zie. Ik probeer over te brengen wat ik weet én ik probeer te laten voelen wat ik voel.

Samen kunnen we zoveel kinderen laten bloeien, nieuwsgierig en autonoom in de wereld te laten staan en zoveel kinderen het vertrouwen in zichzelf geven. Ik hoop een vonkje van mijn vuur ook op jou over te mogen brengen.

BAUKJE

Als groepsleerkracht heb ik jaren lang met veel plezier kinderen geholpen om open te staan voor nieuwe dingen en om gelukkig te zijn. De kinderen bij wie dit niet vanzelfsprekend goed ging, kregen mijn speciale aandacht. Daar waren ook hoogbegaafde kinderen bij. Ik zette met collega’s een bovenschoolse plusklas op en experimenteerde met verrijkingsonderwijs aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong toen hier nog maar weinig over bekend was. Als pionier op dit gebied ontmoette ik gelukkig enkele mede-pioniers, maar miste ik op den duur nog wel wat onderbouwing voor wat ik deed. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik in de jeugdzorg gaan werken. En ook hier komen de hoogbegaafde kinderen die niet vanzelfsprekend tot bloei komen weer op mijn pad. Nu mag ik ouders, leerkrachten en andere betrokkenen helpen om opgroeien ook voor deze kinderen vanzelfsprekend te maken. ‘It takes a village to raise a child’ (Afrikaans gezegde).

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit.
Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer

Onze certificeringen en registraties:

Certificeringen en registraties